PREHLÁSENIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Vážení zákazníci spoločnosti Ľuboš Šimún, IČO: 35055405 (ďalej len spoločnosť),

naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich používaní a spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.

Cieľom tohto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v eShope

V prípade nákupu tovaru v eShope bude naša spoločnosť spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa doručenia tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke.

Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude naša spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb.

Spracovanie osobných údajov budeme robiť sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.

Súbory cookies

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Požitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.aboutcookiesorg. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

Jedná sa hlavne o:

plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Yotube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou a tak naša spoločnosť nie je zodpovedná za spracovanie osobných údajov výššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

P o d m i e n k y o c h r a n y o s o b n ý ch ú d a j o v

V súvislosti s
(1) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR),
(2) smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,
(3)
zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenie
(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je:

Názov/Obchodné meno:

Ľuboš Šimún

Adresa sídla:

Likavka 987

IČO:

35055405

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

(2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa:

Likavka 987

Tel.:/Mobil:

0948013548

e-Mail:

simun.likavka@gmail.com


(3)
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

(4) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

alternatívne

(4) Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

Meno, Priezvisko:

Tel.:/Mobil:

e-Mail:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
(2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b)
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní služieb súvisiacich s nakúpeným tovarom a službami (najmä pre zasielanie oznamov, zmien, záruk a alternatívnych riešení) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f)
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a)
Váš súhlas so spracovaním pre účely Vernostného programu (najmä pre poskytovanie benefitov) podľa GDPR ods. 1 písm. a)
(2) Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít,
vedenie vernostného programu a poskytovanie benefitov.

IV. Doba uchovávania osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

(2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje nenávratne vymaže zo svojich zariadení.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
(1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.

(2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva dotknutej osoby - Vaše práva
(1) Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:
právo na prístup ku svojím osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na obmedzenie spracovania,
právo na výmaz osobných údajov,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
právo na prenositeľnosť,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
(2) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
(2) Za týmto účelom sme v minulosti vypracovali Bezpečnostný projekt vrátane bezpečnostných smerníc.
V súvislosti s nariadením GDPR a účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe princípy a požiadavky GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.
(3) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
(1) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
(2) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
(3) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.Dňa : 25.5.2018